سیاست بازپرداخت سایت

سیاست بازپرداخت

استفاده از محصولات ، خدمات و سایت Sanyfx به منزله تایید قوانین و مقررات می‌باشد.